Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Životní poradenství s.r.o.     

se sídlem  28. října 93/25, Kateřinky, 747 05 Opava

identifikační číslo:  10705724

kontaktní telefon na výdejnu 608 149 167, kontaktní telefon a jednatele: Mgr. Jan Honig, MBA - tel. 792 520 064 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C 85263/KSOS 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.obchod-harmonie.cz 
  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Životní poradenství s.r.o. , se sídlem 28. října 93/25, Kateřinky, 747 05 Opava, identifikační číslo: 10705724 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka C 85263/KSOS (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese       (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.4 . Kupní smlouvu uzavírá zákazník kliknutím na tlačítko " objednat s povinností platby" v závěru objednávkového procesu

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese  - 28.října 93/25, Opava, 747 05 

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému 

 bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající Životní poradenství s.r.o.  není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Veškeré zboží sekce "Kratom" zasíláme pouze v rámci České republiky. 

6.7. Bezplatné zrušení objednávky je možno uskutečnit pouze do doby dokud není objednávka označena jako vyřízená, tedy v praxi odeslaná

Zboží bude dodáno v co nejkratším termínu – u běžného zboží je termín dodání většinou do 3-5 dnů, U běžného zboží, které není skladem, může být dodací lhůta delší a bude dohodnuta telefonicky či e-mailem se zákazníkem. V případě zdržení dodávky je zákazník okamžitě informován. 

Dodání zboží se může také opozdit v případě zásahu vyšší moci, výpadku informačního systému či sezónní vytíženosti přepravní společnosti, kdy společnost Stoneheart Group, s. r. o. nenese zodpovědnost za opoždění dodání zboží.

Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má kupující plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně prostřednictvím e-mailu.

Zboží dodáváme přepravní službou ZÁSILKOVNA a jejími smluvními partnery, na dobírku nebo platební kartou, dodáváme po celé ČR i SR  Při převzetí zboží zákazník provede jeho kontrolu, potvrdí a převezme fakturu/dodací list.  Ceny za dopravu se řídí dle aktuálního ceníku.

 

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod-harmonie@email.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty,  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

 

Reklamační řád
Projevila se na zakoupeném zboží během záruční doby vada? Pro rychlé vyřízení reklamace
postupujte podle níže uvedených bodů.
Pokud je zboží bez vady a jen jste změnili názor, využijte možnosti vrácení zboží (v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží) – viz Obchodní podmínky bod 5.
odstoupení od kupní smlouvy.
Jak reklamovat zboží
1. Pečlivě si přečtěte tento řád až do konce.
2. Ujistěte se, zda je zakoupené zboží ještě v záruce, tj. neuplynula doba dva roky od
převzetí zboží nebo lhůta pro uplatnění reklamace u výjimek z obecného pravidla.
3. Vyplňte reklamační list a přiložte jej ke zboží. Vzor reklamačního listu najdete
v obchodních podmínkách.
4. Zboží zabalte do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu.
5. Zásilku neposílejte na dobírku. Odešlete zásilku na adresu:
Obchod Harmonie
28. října 93/25, Kateřinky, 747 05 Opava
Jakmile k nám zásilka dorazí, budeme Vás informovat. O vyřízení reklamace Vám zašleme emailem vyjádření a navrhneme další možný postup (výměna zboží, vrácení peněz atp.)
Všeobecné podmínky
Tento reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží, jež bylo zakoupeno u
společnosti Obchod Harmonie. a u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z
odpovědnosti za vady. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené
reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele
(č. 634/1992 Sb.).
Vymezení pojmů
Prodávající – dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní činnosti. Prodávající dodává kupujícímu zboží.
Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky za
jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.
Reklamace – uplatňování práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží.
2
V rámci internetového obchodu se jedná vždy výhradně o uzavření kupní smlouvy dle § 1820,
1824 a násl. zákona o obchodních korporacích za použití prostředků komunikace na dálku.
Předmětem koupě je zboží. V případě osobního odběru zboží dochází k uzavření kupní
smlouvy již při zaslání potvrzení objednávky.
Záruční podmínky
Vykazuje-li zboží dodané kupujícímu zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží předáno v
porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě
zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení
kupní ceny.
Prodávající je odpovědný za to, že prodané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní
smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že prodávané zboží je bez vad a
má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem
popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné
vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s
kupní smlouvou“) má kupující právo na bezplatné a bezodkladné uvedení zboží do stavu
odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující si vybere mezi výměnou zboží nebo jeho opravou.
Není-li takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží
nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, kdy kupující před převzetím o rozporu s
kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Prodávající akceptuje
rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z
povahy věci nevyplývá, že o existenci rozporu musel Kupující vědět již při jejím převzetí.
nebo pokud to neodporuje povaze zboží, nebo pokud se neprokáže opak.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. V souladu s § 2161 a násl.
Občanského zákoníku činí pro spotřební zboží 24 měsíců. Tato doba se vztahuje na osoby,
které jsou spotřebiteli.
Záruční doba na prodávané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční
opravě. V případě, že je reklamace řešena výměnou výrobku, začíná nová záruční doba pro
tento výrobek od jeho převzetí kupujícím. Zákazníkovi je vystaven nový záruční list. Další
případná reklamace se uplatňuje na základě tohoto nového záručního listu.
Práva kupujícího, který je spotřebitelem, při uplatnění záruky:
jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součástky, není-li to vzhledem k povaze
vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní
ceny nebo odstoupení od smlouvy
jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu
vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se opakovaně nebo ve větším počtu a bránící
řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od
smlouvy
3
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má právo na
přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jejich dílů) způsobené řádným
používáním. Nárok na uplatnění záruky zaniká též v případě neodborné montáže nebo
neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční
list). Pokud je na zboží poskytována delší než zákonná záruka, určí prodávající podmínky a
rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. (Prodávající poskytne
kupujícímu daňový doklad (fakturu) o úhradě zboží, který následně zastupuje záruční list.)
Vyřízení reklamace
Reklamace se uplatňují na adrese prodávajícího, tj. 28. října 93/25, Kateřinky, 747 05 Opava.
V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v
záruční době, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího,
jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě
pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v
záručním listu.
Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích,
jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz
kupujícího.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co
je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení požaduje a to elektronicky v den zahájení
reklamačního řízení. Dále prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a to elektronicky
v den ukončení reklamačního řízení. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli
vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a to elektronicky v den ukončení reklamačního
řízení. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace
(nikoliv do vyzvednutí zákazníkem).
Dle § 2173 občanského zákoníku: „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu
prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího
trvání.“
Prodávající rozhodne o reklamaci a vyřídí ji v zákonné lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává
doba přiměřená podle druhu výrobku, či služby, potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty se
kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Kupující má
tehdy právo na výměnu zboží za nové nebo od smlouvy odstoupit. Byla-li reklamace zboží v
zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou za nové, začne záruční doba běžet znovu od data
vyřízení reklamace a případná další reklamace je považována za první reklamaci zboží.
4
Pokud je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, vede si kupující ve
vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového
materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými
symboly.
Prodávající si neúčtuje žádné poplatky za oprávněnou či neoprávněnou reklamaci.
O ukončení reklamačního řízení bude zákazník (spotřebitel) informován emailem a to v den
ukončení reklamačního řízení.
Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na
náklady prodávajícího. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok
na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace.
Spotřebitel má nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené
výši v případě odstoupení od kupní smlouvy a to v případě, že si zvolil dražší způsob
dopravy.
Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich
odstranění. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovával po dobu platnosti záruky.

12. Nevyzvednuté balíky 

co se stane, KDYŽ SI NEVYZVEDNETE ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU ?

Plánujete, že si od nás z e-shopu objednáte zboží na dobírku s tím, že si to ještě necháte projít hlavou a když se rozhodnete, že ho vlastně nechcete, tak si jej jednoduše NEVYZVEDNETE ?

V TOM PŘÍPADĚ DÁVEJTE DOBRÝ POZOR!

Nejdříve si řekneme, co si o tom myslí zákon:

Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:
ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
Povinnosti kupujícího
§ 2118
"Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme."

Nepřevzetím zásilky byste výše zmíněný zákon porušil/a!

Od našeho e-shopu Obchod Harmonie i od zvoleného dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci (vyřízení objednávky) a následně o tom, že Vám bude dopravcem doručen v uvedený termín (závisí na dopravci) popřípadě, že je balíček připraven k převzetí na odběrném místě. Budete tak vědět o každém pohybu zásilky.

Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a

Nyní jsou 2 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ !!!


1. O objednávku máte zájem:

Zboží Vám znovu zašleme. Pouze ale s platbou předem (bankovní převod - číslo účtu: 115-5324430237/0100) kterou je nutno uhradit do 72 hodin od obdržení naší Výzvy k úhradě (sms,e-mail) Cena objednávky bude navýšena o přiměřenou kompenzaci za zbytečně vynaložené poštovné, balné, manipulaci aj. – viz. dále

2. O objednávku nemáte zájem:

Zde je situace poněkud komplikovanější. To, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice, UPOZORŇUJEME také, že jakmile obdržíte informační email o VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY  je zboží zabaleno a předáno dopravci, což může být i do několika málo hodin od přijetí Vaší objednávky naším obchodem  a již není možné objednávku bezplatně stornovat, máte tedy zákonnou povinnost si ji převzít, nebo zaplatit paušální poplatek za balné. Dále také UPOZORŇUJEME, že pokud objednávku vrátíte zpět a odstoupíte od kupní smlouvy řádnou formou, je Vám vrácena hodnota Vaší zaplacené objednávky a  poštovného a balného, avšak pouze hodnota nejnižšího nabízeného poštovného (v praxi -à nabízíme přepravu Zásilkovnou za 89,- Kč … Vy však zvolíte GLS za 129,- Kč … bude Vám vráceno pouze 89,- Kč) 


Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného, uložení zásilky a vynaložené náklady spojené s nevyzvednutou zásilkou od kupujícího, tedy od Vás v případě nevyzvednutí Vaší objednávky, náklady za poštovné a ostatní můžeme vymáhat i v případě, že máte dle akce poštovné zdarma při objednávce nad 2500,- Kč a balíček si nevyzvednete. Tyto kompenzace jsou právně vymahatelné, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu. Cena za zbytečně vynaložené poštovné je platná dle ceníku dopravy Vámi zvolené při odesílání objednávky, ostatní náklady viz. sazebník poplatků níže).

SAZEBNÍK POPLATKŮ V PŘÍPADĚ NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY:

1) MANIPULAČNÍ POPLATEK ZA ZNOVUODESLÁNÍ ZÁSILKY - 99,- Kč + PŮVDNÍ POŠTOVNÉ 

2) MANIPULAČNÍ POPLATEK ZA ÚPLNÉ STORNO OBJEDNÁVKY - 499,- Kč

Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době - vyhnete se tak komplikacím.

Pokud nezaplatíte kompenzaci nebo si nenecháte zboží zaslat znovu, nastane následující:

Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

Jelikož jste porušil/a platnou smlouvu, lze toto řešit následujícími třemi způsoby:
1. Postoupení pohledávky naší právní agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků.
2. Soudní cestou.
3. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci poštovného a balného a skladného 

Body 1 i 2 jsou sice zdlouhavé, pro Vás finančně velmi nevýhodné, ale pro nás velmi efektivní. (Nebyl/a byste první ani poslední.)

Bod 3. je pro Vás cesta nejpřijatelnější a nejlevnější.

Po tom, co se nám nevyzvednuté zboží vrátí, Vám zašleme email, rekapitulující všechny body uvedené v tomto článku. V té chvíli proti Vám nebude zahájeno žádné řízení pro vymáhání pohledávky. Pevně věříme ve Vaši čestnost a zodpovědnost a to, že kompenzaci poštovného ihned uhradíte.

Věříme, že máte plné právo vědět, jaké důsledky může mít neplnění uzavřené smlouvy, byť je to smlouva kupní, uzavřená s internetovým obchodem.

Pokud si myslíte, že se Vás "pouze snažíme zastrašit" nebo "že když jste si dobírku nevyzvedl/a již mnohokrát a nikdo s tím neměl problém", vězte že u nás tomu tak není a nebude !

Například dTest (český spotřebitelský měsíčník, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců, informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou, poskytuje rady při reklamacích apod.) říká toto:

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

My po Vás žádnou pokutu ani úroky z prodlení požadovat nebudeme. Pouze kompenzaci poštovného.

Jen pro zajímavost:

Uvědomte si, že nevyzvednutím zásilky byste nám navíc zvýšili náklady tím, že zásilku musíme rozbalit, zboží pečlivě zkontrolovat, znovu nepoužitelné obalové materiály musíme zlikvidovat a plno jiné práce, nehledě na to, že si zboží během doby co leželo na poště mohl zakoupit jiný spolehlivý zákazník …

Takovéto náklady stojí giganty mezi českými internetovými obchody miliony korun měsíčně - a malé internetové obchody (nebo začínající obchody) to často i zlikviduje.

Že jste to nevěděli? Většina lidí to neví. Ale pro příště, prosíme, přemýšlejte nad tím, až jaké dopady takovéto Vaše jednání může mít.

Proto Vás žádáme, ať zodpovědně dostojíte Vašim závazkům a zboží si vyzvednete - nebo pokud ne, provedete platbu za kompenzaci poštovného.

Náš obchod svou část kupní smlouvy dodržel - Vy byste ji nevyzvednutím zboží porušil/a.
Proto není žádný důvod, aby z Vašich chyb byl v mínusu náš obchod.

Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám
 
1.       Předávání osobních údajů
 
Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto
zásadách.
 
K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří
budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou
mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o
Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně
vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a
za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.
 
Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude
nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito
zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů.
Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně
smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně
zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak
nebezpečí jejich zneužití.
 
2.       Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů
 
Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní
poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí
jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby
zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě,
že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého
subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat
tomuto subdodavateli.
 
Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom
zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde
to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či
majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných
podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR,
soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

„Pokud je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.“

„V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč. Tento odstavec se použije obdobně i v případě nevyzvednutí zboží při osobním odběru.

Dále má prodávající v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit.“

Věříme, že jsme Vám danou problematiku dostatečně vystvětlili.

Pokud stále něčemu nerozumíte nebo potřebujete poradit či pomoci s provedením platby, kontaktujte ---> Bc. Kateřina Zezulová – vedoucí prodejny Obchodu Harmonie na tel.  608 149 167

Předem děkujeme za Vaši férovost.

13. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování - 28. října 93/25, Kateřinky, 747 05 Opava, adresa elektronické pošty - karty-opava@email.cz     .

 

V Opavě      dne  30.08.2018